Skoči na glavno vsebino

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Svet staršev

Svet staršev

Pristojnosti Sveta staršev:

ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5)

(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11)

f) Svet staršev

66. člen

(svet staršev)

 Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

 …

POSLOVNIK O DELOVANJU SVETA STARŠEV 

Datumi sej 2023 - 24

 2. 10. 23 ob 17.00

26. 2. 24 ob 17.00

3. 6. 24 ob 17.00

Predstavniki sveta staršev 2023 - 24

1.A MIHA ZELNIK

1.B DIJANA TOTOŠKOVIĆ

2.A ANA VRTAR

2.B JELENA OREŠNIK

3.A TEJA VIDIC

3.B PETRA MALLION

4.A MAJA KAJDIŽ

4.B MATEJ REPIČ

5.A MIHA RAKAR

5.B URŠKA DIMNIK

6.A RENATA KOŠIR POGAČNIK

6.B TINA PAJNIK

7.A PETER ŠTEFANC

7.B ELIZABETA HERNAUS BERLEC

8.A IZTOK SLAPAR

8.B MIRJANA JEREMIĆ

9.A VELIMIR ŽIVKOVIĆ

9.B VANJA PAVASOVIĆ

9.C ROBERT RICHTER 

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 658 times, 1 visits today)
Dostopnost