Na podlagi sklepa 11. redne seje sveta šole z dne 27. 2. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča, Jarška 34, 1000 Ljubljana, prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:

– dokazila o izobrazbi,

– dokazilo o nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lahko imenovan/a  tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, najmanj 5 let,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni.

Kandidati/ke pošljejo vlogo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča, Jarška 34, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Jožeta Moškriča 

SPOROČILO o prostem delovnem mestu iz ZRSZ

(Visited 102 times, 1 visits today)
Dostopnost